Koło Naukowe
Bankowości

Vademecum
Bankowca

Galerie

Strefa dla Członków Koła


Statut Koła Naukowego Bankowości

Pobierz statut KNB w formacie PDF
Do otwarcia plików PDF wymagany jest Adobe Reader

§ 1.

Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Bankowości ( w skrócie KNB).

§.2.

Koło działa przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

§.3.

Koło korzysta z osobowości prawnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

§.4.

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat:
 • działalności instytucji nadzoru bankowego w Polsce i na świecie
 • działalności banków komercyjnych
 • stosowanych technik negocjacyjnych w bankowości
 • dostosowania polskiej bankowości do standardów Unii Europejskiej
 • wpływu bankowości na inne sfery życia w państwie
 • regulacji prawnych z zakresu bankowości obowiązujących w Polsce
Celem koła jest także:
 • promowanie zagadnień związanych z bankowością wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
 • organizowanie pomocy naukowej dla seminarzystów specjalizacji bankowość

§.5.

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:
 • udział we własnych badaniach naukowych oraz (w miarę możliwości) w badaniach prowadzonych przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych,
 • organizowanie seminariów, konferencji i odczytów związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.
 • nawiązanie trwałej współpracy z przedstawicielami instytucji finansowych

§.6.

Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego zainteresowany problematyką naukową Koła.

§.7.

Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

§.8.

Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła.

§.9.

Członek Koła ma prawo do:
 • czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
 • korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane jest Koło,
 • udziału w Walnym Zebraniu,
 • czynnego i biernego prawa wyborczego.

§.10.

Członek Koła ma obowiązek:
 • przestrzegać postanowień statutu Koła oraz uchwał jego organów
 • terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.

§.11.

Członkostwo ustaje na skutek:
 • wykluczenia - dokonanego za zgodą Opiekuna Naukowego w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego ze statutem, Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • wykreślenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta Uniwersytetu Ekonomicznego lub na wniosek samego członka.

§.12.

Organami Koła są:
 • Zarząd liczący 3 osoby,
 • Walne Zebranie,
 • Opiekun naukowy.

§.13.

Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 1 roku akademickiego.

§.14.

Do kompetencji Zarządu należy:
 • reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni,
 • organizowanie i kierowanie pracą Koła,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

§.15.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • określanie kierunków pracy Koła,
 • wybór oraz wcześniejsze - za zgodą Opiekuna Naukowego - odwołanie Zarządu,
 • zatwierdzenie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.

§.16.

Zwoływanie Walnego Zebrania:
 • Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku,
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołać może również Opiekun Naukowy - na wniosek 10% członków.

§.17.

Uchwały organów Koła zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.

§.18.

Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy:
 • zatwierdzenie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
 • rozstrzyganie sporów członkowskich,
 • reprezentowanie Koła poza Uczelnią,
 • zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.

§.19.

Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.

§.20.

Praca organów Koła ma charakter społeczny.

§.21.

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze:
 • środków finansowych wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu, adresowanych na Koło, a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni,
 • wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.

§.22.

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
 • uchwały Walnego Zebrania,
 • decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni,
 • wykreślenia z rejestru - gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.

§.23.

Statut ulega zmianie na wniosek Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie, zaopiniowany przez Opiekuna Naukowego oraz zatwierdzony przez Rektora