Koło Naukowe
Bankowości

Vademecum
Bankowca

Galerie

Strefa dla Członków Koła


Opiekun Koła

Opiekunem Koła Naukowego Bankowości działającego przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest:

dr Joanna Cichorska


e-mail: joanna.cichorska@ue.katowice.pl
telefon: 257 74 19
pokój: 526 D


Publikacje:

 • Sekurytyzacja depozytów, „Bank” 2000, nr 4.
 • Sekurytyzacja pasywów, „Bank” 2000, nr 8.
 • Konstrukcja bankowych papierów wartościowych w strukturze oszczędności, „Bank”, nr 6, 2000.
 • Zarządzanie pasywami w banku komercyjnym, Zeszyty Naukowe WSBiF w Katowicach, Katowice, 2000.
 • Zarządzanie pasywami bankowymi w aspekcie ryzyka płynności, praca zbiorowa pod red.K.Targosz: Ryzyko w działalności banków komercyjnych, WSB w Poznaniu, Poznań 2000, s. 105-114.
 • Zarządzanie pasywami w aspekcie zachowania płynności finansowej banku, Zeszyty Naukowe WSBiF w Katowicach, nr 5, Katowice 2001, s. 19-28.
 • Kontrowersje wokół kwalifikacji rozliczania umów leasingowych, w: Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, praca zbiorowa pod red. J.Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2002.
 • Kontrowersje wokół kwalifikacji rozliczania umów leasingowych, w: „Finansista” 2002, nr 10.
 • Warunki konkurencyjności produktów depozytowych wobec nowych tendencji rozwoju bankowości detalicznej w: Problemy polskich banków w procesach integracyjnych z Unią Europejską, praca zbiorowa pod red. I.Pyki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 53 - 64.
 • Jakość obsługi w bankach komercyjnych w opinii klienta detalicznego (współautorstwo R.Hanisz) w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. I Bankowość, Rynki, praca zbiorowa pod red. K.Znanieckiej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 43 - 50.
 • Strategia obsługi małych przedsiębiorstw przez banki komercyjne, w: Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, praca zbiorowa pod red. J.Sikorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu  w Białymstoku, Białystok 2003, s. 56-61.
 • Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku, w: Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych, praca zbiorowa pod red. I. Pyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003, s. 57-82.
 • Jakość świadczonych usług jako determinanta organizacji placówek banku detalicznego, w: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych, red. nauk. J. Garczarczyk, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Emisja bankowych papierów wartościowych w aspekcie zmian struktury depozytów banków komercyjnych, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, red. nauk. L.Pawłowicz, R.Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, CeDeWu Sp.z.o.o., Gdańsk 2003, s. 52-59.
 • Formy pozyskiwania oszczędności we francuskim systemie bankowym, w: Finanse w dobie integracji europejskiej (Finance in enlarged European Union), praca zbiorowa pod red. R. Hanisza i K. Znanieckiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 37 - 46.
 • Listy zastawne jako metoda pozyskiwania kapitału w bankach hipotecznych, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Bankowość, red. R. Szewczyk, Kraków 2004, s. 231-242.
 • Pozyskiwanie depozytów a kształtowanie wizerunku banku, w: Czynniki podnoszenia konkurencyjności banków, red. J. Harasim, Zeszyty Naukowe WSBiF w Katowicach, Katowice 2004, s. 157-182.
 • Rynek bankowy w systemie obsługi finansowej polskich przedsiębiorstw, w: Tendencje i perspektywy rozwoju rynków finansowych w Polsce, praca zbiorowa pod red. I Pyki, Prace Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,  Katowice 2004, s. 125-176.
 • Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe, w: I. Pyka, J. Cichorska: Działalność banków na rynku papierów wartościowych, AE Katowice, 2005, s. 91 – 135.
 • Kredyt hipoteczny w świetle procedur wybranych banków komercyjnych, w: Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju. Praca zbiorowa pod red. P. Kapuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, str. 393 – 402.
 • Dłużne papiery wartościowe jako substytut kapitału obcego w przedsiębiorstwie, w: Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. J. Stacharskiej-Targosz, Wydawnictwo WSB, Poznań 2005, str. 53 – 60.